جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
معرفی رویداد

اهداف کارگاه

کودکان مبتلا به فلج مغزی در زمینه حرکت و پوسچر دچار مشکل می باشند. کنترل پوسچر یکی از مشکلات اساسی این کودکان در کسب مراحل رشدی اعم از گردن گرفتن، نشستن ، ایستادن و نهایتا راه رفتن می باشد. بهبود کنترل پوسچرال نقش مهمی در تسهیل این مراحل رشدی و بهبود حرکات ارادی دارد و درمانگران بایستی با تمرینات متنوع برای تقویت این کنترلها آشنا باشند. لذا کارگاه عملی در جهت آموزش عملی بهبود کنترل پوسچرال برای کودکان با سطوح رشدی مختلف لازم به نظر می رسد.

  • رشد کنترل پوسچرال در کودکان مبتلا به فلج مغزی
  • بهبود کنترل پوسچرال برای مرحله گردن گرفتن
  • بهبود کنترل پوسچرال برای مرحله نشستن
  • بهبود کنترل پوسچرال برای مرحله ایستادن
  • بهبود کنترل پوسچرال برای مرحله راه رفتن 

مخاطبان

  • فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و بالات