جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
تیم اجرایی
بهداد علیزاده
دپارتمان فنی
برنامه نویس وب سایت
حسین حمیدیا
دپارتمان اجرایی
مدیر اجرایی
مجتبی دشتی نژاد
دپارتمان فنی
برنامه نویس ارشد
زهرا اصفهانی
دپارتمان گرافیک
طراح و گرافیست
بهاره شیرین پرور
دپارتمان گرافیک
طراح و گرافیست
فائزه حمیدیا
دپارتمان گرافیک
عکاس