جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
تیم اجرایی
بهداد علیزاده
دپارتمان فنی
برنامه نویس وب سایت
حسین حمیدیا
دپارتمان اجرایی
مدیر اجرایی
مجتبی دشتی نژاد
دپارتمان فنی
برنامه نویس ارشد
زهرا اصفهانی
دپارتمان گرافیک
طراح و گرافیست
بهاره شیرین پرور
دپارتمان گرافیک
طراح و گرافیست
فائزه حمیدیا
دپارتمان گرافیک
عکاس