جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
دکتر ابراهیم پیشیاره
دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی - کاردرمانگر و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی

استادیار-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی ( Cognitive Neuroscience )

كارشناس ارشد کاردرمانی (جسمی)Occupational Therapy))

عضو گروه آموزشی کاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سوابق تحصيلات دانشگاهي :

دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی گرایش مغز و شناخت  ،پژوهشکده  علوم اعصاب شناختی ،تهران ،ایران 1390

كارشناس ارشد کاردرمانی گرایش جسمی ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،گروه آموزشی کاردرمانی ،تهران ،ایران ،1379.

کارشناسی کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشكي ايران ، گروه آموزشی کاردرمانی ،تهران ،ایران ، 1376.

عضویت در گروههای علمی :

عضو گروه اموزشي کاردرمانی- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(ادامه دارد -1383)

مدیر فنآوری سلامت- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1394)

دبیر کمیته پژوهش گروه اموزشي کاردرمانی- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1394-1392)

عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علمی کاردرمانی ایران-1387

سرپرست زیرکمیته تدوین شناسنامه و استاندارد خدمات کاردرمانی در حیطه کودکان-1390

عضو کمیته علمی سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-1387

عضو کمیته علمی چهاردهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-1388

عضو کمیته علمی پانزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-1389

عضو کمیته علمی هفدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-1391

عضو کمیته علمی هجدهمین  کنگره علمی کاردرمانی ایران-1392

عضو کمیته علمی بیستمین  کنگره علمی کاردرمانی ایران-1394

عضو کمیته علمی دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی -1392

عضو کمیته علمی هفدهمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران- 1392

عضو کمیته علمی دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران-1392

عضو کمیته علمی اولين همايش توانبخشي عصبي ايران

عضو کمیته علمی آموزش مداوم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

عضو انجمن بسيج جامعه پزشكي دانشگاه علومبهزيستي و توانبخشي

عضو تیم تشخیصی توانبخشي-پزشكي مرکز شهدای جلايي پور (1379)

عضو تیم تشخیصی توانبخشي-پزشكي مرکز  اسماء (1383)

استاد راهنمايي دوره های دانشجویی:

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي-1390

دانشجويان شاهد و ایثارگر  در رشته کاردرمانی - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي-1390

دانشجويان مقطع كارشناسي دوره پانزدهم- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشجويان مقطع كارشناسي دوره هفدهم- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشجويان مقطع كارشناسي دوره بیست و دوم - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

تدريس در کارگاههای آموزشی :

 کارگاه آموزشی " توانبخشی شناختی" – بیستمین کنگره کاردرمانی ایران- 1394

کارگاه آموزشی " کودکان با اختلال یکپارچگی حسی"- دانشگاه علوم پزشکی ایران- 1393

کارگاه آموزشی " نوروفیدبک عمومی " - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -1393

کارگاه آموزشی " نقشه مغزی QEEG " - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -1393

کارگاه آموزشی " نوروفیدبک تخصصی در کودکان ADHD/LD " - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -1393

کارگاه آموزشی" درک هیجان و تنظیم آن " – پژوهشکده علوم شناختی- (1391)

کارگاه آموزشی " هیجان بعنوان نقطه آغاز ارتباط درمانی "- بیمارستان حضرت امام خمینی-(1391)

پانل " نظریه های جدید اوتیسم "- بیمارستان حضرت امام خمینی- (1391)

کارگاه آموزشی"جستجوی پیشرفته علمی و End note"-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (1388).

Scientific Power Point Presentation  - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -1387

برنامه منبع نویسی  Endnote 11-  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -1387

توانبخشی به هنگام در نوزادان -کنگره طب و توانبخشی- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -1385

Early interventionمداخله زود هنگام  --یازدهمین کنگره کاردرمانی-1384 

نوزاد و عوامل محیطی در واحد مراقبت های ویژه -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -1384.

تشخیص و مداخله زودرس در كودكان با اختلالات تکاملی – دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي يزد -1383.

آشنايی با انديكاسيون رویکرد یکپارچگی حسی در توانبخشي –مرکز آموزش هانی-1383. پیوست 8-2

آشنايی با رويكرد CRANIOSACRAL THERAPY کرانیوساکرال تراپی -هفتمین كنگره کاردرمانی ايران -  1378.

سوابق و تجربیات حرفه اي :

سوابق تدریس :

"توانبخشی شناختی"- دکترای کاردرمانی- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

   " سمینار و تحقیق II- - دکترای کاردرمانی- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

" علم حركت " -كارشناسي ارشد- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"علوم اعصاب (نوروساینس ) شناختی در توانبخشی "-كارشناسي ارشد- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"آزمونها و پرسشنامه های مورد استفاده در کاردرمانی"-كارشناسي ارشد- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"مدلها و نظريه هاي كاردرماني I"-كارشناسي ارشد- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

مدلها و نظريه هاي كاردرماني II"-كارشناسي ارشد- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"کاربرد درمانهای  غير دارويي "-كارشناسي ارشد- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"سمينار هاي تخصصي"-كارشناسي ارشد- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"سمینار های تخصصی"( گروه کاردرمانی )–کارشناسی- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"تكنيكهاي حركت درماني در كودكان فلج مغزی"-کارشناسی- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"رشد رواني –حركتي کودک" ( گروه کاردرمانی )-کارشناسی- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"رشد  کودک" ( گروه کاردرمانی )-کارشناسی- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"رشد رواني –حركتي  و اختلالات آن " ( گروه گفتاردرمانی )-کارشناسی- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"مبانی کاردرمانی"-کارشناسی- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"مبانی کاردرمانی و توان بخشی " -کارشناسی- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"زبان تخصصي"( گروه کاردرمانی )–کارشناسی-- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

" آشنایی  با اختلالات حرکتی " - کارشناسی –گروه رشد و پرورش - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

"آشنایی  با  مبانی  پاراکلینیک(MRI,Neurofeedback, EEG) در کاردرمانی " –کارشناسی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق باليني :

مربي آموزش های باليني کاردرمانی جهت آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی کاردرمانی در واحد درسی کارورزی بالینی کودکان فلج مغزی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(1376-ادامه دارد)

مربي آموزش های باليني کاردرمانی جهت آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی کاردرمانی در واحد درسی کارورزی بالینی کودکان فلج مغزی در دانشگاه علوم پزشكي ايران ( 1381- 1378 )

مربي آموزش های باليني کاردرمانی جهت آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی کاردرمانی در واحد درسی کارورزی بالینی کودکان فلج مغزی در دانشگاه علوم پزشكي شهیدبهشتی(1380-1379)

همکاری در طرحهای پژوهشی :

مجری اصلی طرح پژوهشی " بررسی ارتباط بین مهارتهای حرکتی و شاخصه های رفتاری در کودکان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی 5 تا 10 ساله در مقایسه با همتایان عادی - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-  1394

همکار اصلی طرح پژوهشی " بررسی تاثیربرنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در تغییر کیفیت زندگی افراد با ناتوانی جسمی – حرکتی تحت پوششCBR در روستاهای بستان آباد "- رقیه حاتمی -1390

همکار اصلی طرح پژوهشی " بررسی تحریکات وستیبولار بر عملکرد تعادلی کودکان فلج مغزی اسپاستیک 10-5 سال " –بهاره زینل زاده قوچانی – 1388

همکار اصلی طرح پژوهشی " بررسی اعتبار شاخصه های فیزیولوژیک در پیش بینی و تاثیر بر سیستمهای توجه ای در کودکان با وزن کم نارس " – سیده فاطمه هاشمی – 1388.

داوری طرح ها و همکاری با مجلات در داوری مقالات :

داوری مقالات علمی در فصلنامه علمی-پژوهشی توانخشی - 1393

داوری مقالات علمی در مجله Basic and clinical neuroscience- - 1392

داوری طرح هاي  پژوهشی در مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال – 1389.

مقالات علمی – پژوهشی در مجله كودكان استثنايي – 1390.

مقالات علمی – پژوهشی در مجله کومش - دانشگاه سمنان – 1390.

مقالات علمی – پژوهشی در مجله توانبخشی دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي– 1388.

عناوین سخنرانی ها و مقالات منتشر شده در کنگره ها :

"توانمندسازی عصبی بر اساس هرم یکپارچگی حسی" – دومین همایش مداخلات غیر دارویی در روانپزشکی کودک و نوجوان- 1394

"Mutational interaction between head orientation and visuospatial development in children with ADHD"-- بیستمین کنگره کاردرمانی ایران  1394

" The effect of a Standing, Walking and Sitting Hip Orthosis(SWASH) on walking in a child with cerebral palsy"- - بیستمین کنگره کاردرمانی ایران  1394

"نگاهی نو به رویکردهای مداخلاتی در کودکان با فلج مغزی : Cognitive neurorehabilitation- نوزدهمین کنگره کاردرمانی ایران - 1393

" A comparative study of Sustained Attentional Bias on Emotional Processing in ADHD Children to Pictures with Eye-tracking- سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی - 1393

" مقایسه اثربخشی تجسم حرکتی بر روی مهارت های حرکتی درشت و مهارت های حرکتی تعادلی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی- 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry- 2013- تبریز

"Attentional bias towards emotional scene in boys with ADHD" - دومین کنگره علوم اعصاب پایه و "بالینی -1392

"Enhancing visual-spatial skills using virtual rehabilitation lead to improving balance in children with  CP “-هفدهمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران- 1392

“Evaluation of the effects of overlapping autism and ADHD traits in the misdiagnosis of autism children -  سی و چهارمین همایش انجمن پزشکان کودکان ایران- 1392

"تاثیر تکنیکهای مبتنی بر "روزه " در کاهش رفتارهای تکانشگری در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی(ADHD)" – نخستین همایش سلامت معنوی- فرهنگستان ایران- 1392

" بررسی مقایسه ای کیفیت حرکتی و مولفه های راه رفتن کودکان ADHD - هجدهمین  کنگره علمی کاردرمانی ایران-1392

"کاردرمانی در پدیده موسسه زدگی کودکان مبتلا به  فلج مغزی با استفاده از رویکرد Motor Control” " بر مبنای مدل "MOHO " – هفدهمین کنگره کاردرمانی ایران- بیمارستان حضرت امام خمینی- آبانماه (1391)

"اهمیت مهار رفلکس MORO در کنترل توجه کودکان ADHD - بیمارستان حضرت امام خمینی- آبانماه (1391)

"تاثیر بیوفیدبک در عملکردهای یادگیری" – اولین سمینار کودک و مدرسه با نیازهای ویژه- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - آبانماه (1391)

Bias in Initial Attention to Emotional Scene in Boys With ADHD - 1th Asian Congress on ADHD-November- Seoul-Korea

Effect of Craniosacral Therapy on Students Symptoms of ADHD- 1th Asian Congress on ADHD-November- Seoul-Korea

Comparison of Sensory over responsivity in autistic boys versus autistic girls- 24thInternational Congress of Pediatrics-October, 11-15-2012. Tehran. Iran

 A Survey on the Effects of Sensory Over-Responsivity on Social Maturity of Autistic Children-5th International Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- October, 2012, Tehran, Iran

The Effect of Play Therapy on Communication Skills of Autistic Children5th International Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- October, 2012, Tehran, Iran

Relationship between motor performance and Sustained Attention in 7-10 years old children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in comparing with normal children- 5th International Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- October, 2012, Tehran, Iran

Relationship between cognitive performance and health-related quality of life in Iranian school-aged children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)- 5th International Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- October, 2012, Tehran, Iran

Vestibular Stimulation effect on quiet stance balance in 3-7 years old children with cerebral palsy- European Journal of Neurology _ EFNS-2012-September

Relationship between motor performance and attention in children with attention deficit hyperactivity disorder " – 9th COTEC Congress of Occupational Therapy-Occupation Diversity For the Future - May,2012- Stockholm , Sweden-

"اخلاق از دیدگاه علوم شناختی در خدمت مراجع محوری در حیطه کودکان " – سمینار آموزش و آشنایی کاردرمانگران با اخلاق حرفه ای در مداخلات بالینی در کودکان – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -اردیبهشت 1391

بررسی سوگیری توجه نسبت به صحنه های هیجانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه " – چهارمين همايش بين المللي روانپزشكي كودك – مشهد –مهر 1390.

. The effectiveness of using Perceptual-Motor Practices on behavioral disorders among 5 to 8 years old children with attention deficit hyperactivity disorder-3rd International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease-May 2011- Berlin • Germany

Effects of computer base of attention training on sustain attention in children with attention deficit hyperactivity disorder-3rd International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease-May 2011- Berlin • Germany

The effectiveness of group parent management training on behavioral disorders among 4 to 10 year old ADHD children-  -3rd International Congress on ADHD From Childhood to Adult Disease-May 2011- Berlin • Germany

The role of Art therapy in reduction of depression and anxiety in the children with epilepsy- The first international Epilepsy congress- December 2010Razavi Hospital – Mashad,Iran

Kaphart theory and its role on improvement of learning disorders in children with neurotrauma- The first razavi international neurotrauma congress-November-2011- Razavi Hospital – Mashad,Iran

 کاربرد روش کرانیو ساکرال تراپی در ضایعات ستون فقرات – دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات – دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی-دی  1390

شانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی ایران- بررسی حرکات چشمی در کودکان ADHD– دانشگاه علوم پزشکی تهران- آبان 1390 .

شانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی ایران- بررسی تاثیر CBRدر تغییر کیفیت زندگی افراد با ناتوانی جسمی – حرکتی در روستاهای شهرستان بستان آباد – دانشگاه علوم پزشکی تهران- آبان 1390 .

سلامت از دیدگاه قران کریم با محوریت سوره کهف- دانشگاه علوم پزشکی تهران و جهاد دانشگاهی-تاثیر  توکل در قالب آموزه های دینی بر اضطراب از دیدگاه قرانی (سلامت روانی)-1389 .

سلامت معنوي و تعميق تربيت اسلامي – پژوهشگاه مطالعات آموزس و پرورش با همكاري وزارت آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه  -سلامت معنوی و خود-تنظيمي : از ديدگاه علوم اعصاب شناختي-(1389)

دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران – نقش کاردرمانی در افسردگی افراد مبتلا به ضایعه ی نخاعی - دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی-آبان 1389 .

اولین همایش عصب روان شناسی بالینی ایران – اثربخشی تقویت توجه مبتنی بر رایانه در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه "- دانشگاه علوم  بهزيستي و توانبخشي- بهمن 1389 .

سمینار کودک سالم با محوریت تکامل کودک-پژوهشگاه رویان-رشد و تکامل کودک از دیدگاه سیستمهای پویا Dynamic Approach-  1389 .

سمینار سراسری صرع – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی-کاربرد تلفیقی توانبخشی تعادلی و تمرینات تعقیب بینایی در کاهش موثر دامنه و شدت حملات تشنجی در کودکان –  (1388)

سومین سمینار ضایعات نخاعی ایران – توانبخشی ویژه کودکان مبتلا به ضابعه نخاعی- مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران – اسفند 1390  .

پانزدهمین  کنگره علمی کاردرمانی ایران-کاربرد روش کرانیو ساکرال تراپی در کودکان بیش فعال همراه با نقص توجه - دانشگاه علوم  بهزيستي و توانبخشي- (1389)  .

چهاردهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-بررسی مروری وجود ارتباط میان بیش پاسخدهی حسی و اضطراب در کودکان ADHD- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- (1388)

چهاردهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- مطالعه  مروری استفاده از رویکردهای شناختی در زمینه مهارتهای کنترل حرکتی  در کودکان ADHD- دانشگاه علومبهزيستي و توانبخشي- (1388) .

سمینار آشنایی با سندرم داون - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- کاربرد دیدگاههای رشد تکاملی بعنوان اقدامات توانمندسازی عصبی به هنگام در کودکان مبتلا به سندرم داون  - (1388) .

چهارمين کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مديريت حوادث و بلایا – دانشگاه علوم پزشكي ايران - سالن همایشهای بین المللی رازی-نقش کاردرمانی در  رهایی از عواقب پس از بلایای طبیعی )مبتنی بر مدل KAWA) - (1388)

شانزدهمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران– انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران –.Impact of Cognitive Attention-Oriented Intervention on Motor Control and Athetosis in Dystonic Athetoid Cerebral Palsy: A Case Study”  (1388) .

 همایش رویکردهای نوین توانبخشی اختلالات حرکتی در بیماریهای خاص – دانشگاه علوم پزشکی جندی  شاپور اهواز-بررسی تاثیر استفاده از رویکرد Process-Oriented Task   بر Toe-Walking در کودکان همی پلژی – ( 1387)

پنجمین کنگره بین المللی صرع - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي – بررسی نقش ماساژ در کاهش تکرار  بروز تشنج در کودکان فلج مغزی -(1387) 

پنجمین كنگره بين المللي آناتومي آسیا و اقیانوسیه- همایش یک روزه آناتومی در توانبخشی - دانشگاه علوم پزشكي ايران- بررسي ارتباطات و مسيرهاي آناتومي توجه و كاركردهاي كنترل حركتي – (1387) 

ششمين همايش علمي اختلالات يادگيري و كودكان با كم تواني ذهني- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي – تاثیر عملکرد علوم اعصاب در کاردرمانی  -(1387)

سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-گزارش موردی کودک با قوام پائین - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- (1387) .

سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران-عملکرد راههای کورتیکو اسپاینال و کورتیکو بولبار در نوزاد انسان در کارکردهای حرکتی و حسی  - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- (1387) .

اولین همایش علمی گروههای پزشکی سراسر کشور – از طرف سازمان نظام پزشکی و کاردرمانی – بیمارستان  میلاد –تاثیر متقابل سیستمهای کنترل توجه و شناخت بر یکدیگر – (1386)

دوازدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي-تاثیر کارکرد شناختی در کودک آتتوئید- (1385)

پنجمین همايش كودكان با كم تواني ذهني- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي –جایگاه حرکت درمهارتهای آموزشی -(1384)

هفدهمين كنگره بين المللي كودكان-بیمارستان امام خمینی- Early intervention –  -1384

دهمین كنگره علمي کاردرمانی ايران- دانشگاه علوم پزشكي ايران-اهمیت تشخیص بهنگام در کودک فلج مغزی-(1383).

هفتمین كنگره علمي کاردرمانی ايران- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- بررسی موردی :دایپلژی اسپاستیک- (1378)

دومين همايش دانشجويی کاردرمانی- دانشگاه علوم پزشكي ايران – دانشکده علوم توانبخشي-تاثیر یکپارچگی  حسی بر آپراکسیا-(1378) .

اولین همايش دانشجويی کاردرمانی - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي-توانبخشی صنعتی- (1375)

مقاله منتشره در مجلات علمی – پژوهشی :

"Evaluation of Attention Bias Towards Emotional Scenes in Pure Morphine and Methamphetamine Abusers at Their Early Abstinence Period in Comparison With Each Other and Healthy Control, an Eye Tracking Study- Basin and Clinical Neuroscience Journal(BCNJ)- 2015.

"Study the Relaonship of Executive Functions with Behavioral Symptoms in Children with High-Functioning Autism"- Journal of Rehabilitation - 2015.

"Relationship Between Sustained, Selective and Shifting Attention and Behavioral Symptoms in Children With High-Functioning Autism- Archives of Neuroscience-2015.

"Relationship between upper extremity function and quality of life in the children with spastic cerebral palsy in Tehran 2013"- Pajouhan Scientific Journal-2015.

"Vestibular System Evaluation: Results on Analysis of Vestibulonystagmography (VNG) - Journal of Rehabilitation- 2015.

"The Effect of Community-Based Rehabilitation Program on Quality of Life of People with Physical Disability in Bostanabad, Tabriz, Iran"- Jentashapir Journal of Health Research-2015.

"The Effect of Biofeedback Therapy on Hand Function and Daily Activities in Stroke Survivors"- Zahedan Journal of Research in Medical Sciences-2015.

" A comparative study of Sustained Attentional Bias on Emotional Processing in ADHD Children to Pictures with Eye-tracking- Iranian journal of child neurology"-2015

"آشنائی با مفاهیم بنیادی توانبخشی عصبی شناختی " - فصلنامه تازه های علوم اعصاب- 2014

 Comparison between Learning Disorder and Normal Children on Movement Skills" - Advances  in  Environmental Biology- 2014

" The Effect of decreased General irritability on infant's attention" -  International Journal of Applied Behavioral Sciences- 2014

" بررسی الگوهای پردازش حسی کودکان اوتیسم 12-7 سال از دیدگاه معلمان" - مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- 2013

 Effectiveness of audiovisual stimulation on executive function in children with high-functioning autism” - Iranian Rehabilitation Journal (IRJ) - 2014

“Comparative study on mobility quality and walking parameters in ADHD children with normal children- Iranian Red Crescent Medical Journal-2014

“  Effect of craniosacral therapy on students symptoms of ADHD- Iranian Rehabilitation Journal (IRJ) - 2014

"Assessing relationship between motor performance and sustained attention in normal children and children with “attention deficit hyperactivity disorder” in Iran”- European Journal of Scientific Research, 2013- Volume 115 Issue  3.

“A Study on Children Developmental Coordination Disorder (DCD-"(2013- Volume. 63, Issue. 10 -Jokull journal (ISSN: 0449-0576).

" بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي چك ليست بيش پاسخدهي حسي در كودكان با اختلال بيش فعالي كمبود توجه- فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار- 1392

“Attentional Bias towards Emotional Scenes in Boys with Attention-Deficit-Hyperactivity Disorder "- Iranian Journal of Psychiatry (IJP)–2012 /

The Effect of Play Therapy on Communication Skills of Autistic Children5thInternational Congress Of Child and Adolescents Psychiatry- Iranian J Psychiatry 7:3,Summer 2012

A Survey on the Effects of Sensory Over-Responsivity on Social Maturity of Autistic Children- Iranian J Psychiatry 7:3, Summer 2012

Relationship between motor performance and Sustained Attention in 7-10 years old children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in comparing with normal children-Iranian J Psychiatry 7:3, Summer 2012

Evaluation of Tactile and Auditory Over-Responsively in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder- Iranian J Psychiatry 7:3, Summer 2012

Relationship between cognitive performance and health-related quality of life in Iranian school-aged children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)- Iranian J Psychiatry 7:3, Summer 2012

Vestibular Stimulation effect on quiet stance balance in 3-7 years old children with cerebral palsy- European Journal of Neurology _ EFNS-2012-September

" بررسی سوگیری توجه نسبت به صحنه های هیجانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی – کم توجهی در مقایسه با کودکان طبیعی "- فصلنامه اصول بهداشت روانی ، سال سیزدهم ، شماره 3 ، شماره پیاپی 51،پائیز 1390.

The impact of cognitive attention-oriented intervention on motor control and Athetosis in dystonic athetoid cerebral palsy: A case study”- Iranian Journal of Neurology- Vol 8, Suppl 1, Spring 2009. .

" تاثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای ادراک بینایی دانش آموزان حساب نارسا" - فصلنامه پژوهشی توانبخشی- دوره یازدهم ، شماره پنجم، شماره پیاپی 45 ،زمستان 1390.

" اثر حرکت درمانی بر مهارتهای حرکتی ظریف کودکان مبتلا به فلج مغزی  نیمه بدن " ،مجله دانشکده پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران .دوره 68 . شماره 2. -1389

"بررسی تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی بر اختلالات رفتاری کودکان پنج تا هشت ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی " –مجله تازه های علوم شناختی. سال 12.شماره 3.، شماره پیاپی 47 ، 1389.

"بررسی نقش تسهیل کننده روش Craniosacral Therapy در کاهش اسپاستیسیتی درکودکان دایپلژی اسپاستیک"- فصلنامه پژوهشی توانبخشی –(سال اول )شماره سوم -1379 .

" بررسی مروری وجود ارتباط میان بیش پاسخدهی حسی ، اضطراب ومشکلات عاطفی - اجتماعی در کودکان ADHD"- نو انديش سبز –سال پنجم، شماره هفدهم ، بهار1390.

" بررسی میزان بیش پاسخدهی لامسه ای درکودکان با اختلال بیش فعالی – کمبود توجه" – دانشور ، دانشگاه شاهد، سال نوزدهم ، شماره 98   ، خرداد 91.

سوابق پژوهشی :

 الف - تالیف کتب :

تالیف کتاب " مبانی یکپارچگی حسی (SI) با تاکید بر پردازش های بینایی-ادراکی" –پژوهشکده کودکان استثنایی –1394-شابک 3-53-9966-964-978 .

تاليف كتاب " مباني توانبخشي "– دانشگاه پيام نور -1392- بعنوان كتاب مرجع واحد تدريسي در رشته مددکاری مقطع کارشناسی.-شابک3-927-387-964-978. 

تاليف كتاب " مبانی عصب-روانشناختی یادگیری " (هیجان ،حافظه وتوجه )– دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتی درمانی ايران- 1388-شابک 4-23-2787-964-978 .

شرکت و حضور در كنگره و همايش ها:

دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی -1392

هجدهمین کنگره کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –تهران - 1392

هفدهمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران- 1392

دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران-1392

نخستین همایش سلامت معنوی- فرهنگستان ایران- 1392

هفدهمین کنگره کاردرمانی ایران- بیمارستان حضرت امام خمینی- آبانماه (1391)

کارگاه آموزشی "برنامه ریزی مداخلات بر مبنای مدل MOHO - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –تهران - 1391

پنجمين همايش بين المللي روانپزشكي كودك ––تهران - 1391

سمینار  آموزش و آشنایی کاردرمانگران با اخلاق حرفه ای در مداخلات بالینی در کودکان – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –تهران - 1391

کارگاه آموزشی آشنایی با انواع ویلچر ، اجزاء و نحوه استفاده از آن - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –تهران - 1391

چهارمين همايش بين المللي روانپزشكي كودك – مشهد – 1390

شانزدهمین سمینار سراسری کاردرمانی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – 1390

کارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی منطقه یک – دانشگاه شاهد – تهران - 1390

سلامت از دیدگاه قران کریم با محوریت سوره کهف- دانشگاه علوم پزشکی تهران و جهاد دانشگاهی-تهران -1389

سلامت معنوي و تعميق تربيت اسلامي – پژوهشگاه مطالعات آموزس و پرورش با همكاري وزارت آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه -قم - (1389)

سومین سمینار کودک سالم با محوریت تکامل کودک-پژوهشگاه رویان-تهران - 1389

سومین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان – انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران- تهران-1389

دومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران- (1389)

پانزدهمین سمینار سراسری کاردرمانی - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران- (1389)

کارگاه آموزشی " مقاله نویسی به زبان انگلیسی Writing in Academic Context – پژوهشکده علوم شناختی –تهران – 1389

کارگاه آموزشی" کاربرد نوروفیدبک و بیو فیدبک در توانبخشی" - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و شرکت ایران هاسکو - (1389)

کارگاه MACS  - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (1389)

دوره آموزشی " اتوماسیون اداری " - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (1389)

کارگاه COPM-GAS- - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (1389)

سمینار آشنایی با سندرم داون - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (1388)

کنگره بین المللی بلایای طبیعی – سالن همایشهای بین المللی رازی - نقش کاردرمانی در  رهایی از عواقب پس  از بلایای طبیعی )مبتنی بر مدل KAWA) - - (1388)

اولین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (1388)

کارگاه آموزشی "Basic of structural and functional neuroimaging studies in cognitive science "" - پژوهشكده علوم شناختي - (1388)

اولین سمینار " خانواده  و کودک استثنایی" –دانشگاه  علوم بهزیستی و توانبخشی- (1388)

سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی - پژوهشكده علوم شناختي - (1388)

کارگاه آموزشی " using eye tracking in language – vision research: theories and application" - پژوهشكده علوم شناختي - (1388)

شانزدهمین کنگره بین المللی بیماریهای مغز و اعصاب ایران – انجمن متخصصین   مغز و اعصاب ایران – (1388)

کارگاه آموزشی " جستجوی پیشرفته علمی و End note " - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (1388)

سمینار سراسری صرع – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی –(1388)

کارگاه آموزشی " کاربرد تکنیکهای درمانی در اختلالات شناختی " - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (1388)

کارگاه آموزشی " درمان اختلالات کارکرد اجرائی در کودکان اوتیسم " - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (1388)

کارگاه آموزشی " ویژگیهای عمومی فارغ التحصیلان " - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (1388)

چهاردهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي (1388)

ادراک دیداری و توانبخشی – مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال – (1388 )

مقدمه ای بر اپی ژنتیک - پژوهشكده علوم شناختي –(1387)

سیزدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- (1387)

ششمين همايش علمي اختلالات يادگيري و كودكان با كم تواني ذهني- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي – (1387)

کارگاه آموزشی " تکنیکهای متحرک سازی مفاصل " - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- (1387)

کارگاه آموزشی " تصویر برداری مغز در کاردرمانی "- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- (1387)

پنجمین كنگره بين المللي آناتومي آسیا و اقیانوسیه- همایش یک روزه آناتومی در توانبخشی - دانشگاه علوم پزشكي ايران- (1387) 

پنجمین کنگره بین المللی صرع - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي – (1387) 

 fMRI در تحقیقات نوروساینس شناختی – بیمارستان امام خمینی – (1387 (

برنامه نویسی کامپیوتری MATLAB- پژوهشكده علوم شناختي –(1387)

کارگاه آموزشی " Principle of research and Clinical Application of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatry and Neurology " – مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایرانیان - (1387)

اولین همایش علمی گروههای پزشکی سراسر کشور – از طرف سازمان نظام پزشکی و کاردرمانی – بیمارستان میلاد –تاثیر متقابل سیستمهای کنترل توجه و شناخت بر یکدیگر – (1386)

کارگاه آموزشی روش تحقیق بالینی - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-   1386

مبتنی بر شواهد و مرور سیستماتیک – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- 1386

Systematic Review – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- 1386

تدوین طرح درس روزانه - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- 1386

Decision Making Workshop- پژوهشكده علوم شناختي –(1386)

سومين كنگره بين االمللي  سلولهاي بنيادي و تكنولوژي بيولوژيك – مركز تحقيقاتي رويان- دانشگاه علوم پزشكي ايران –( 1386 )

Writing for Publication Workshop Scientific- پژوهشكده علوم شناختي –(1386)

 دومين سمينار تخصصي سوء مصرف و وابستگي به مواد (با رويكرد بيولوژيك)- دانشگاه علوم پزشكي ايران –( 1386 )

اولین کنگره میان رشته ای روشهای پژوهش در علوم اعصاب - دانشگاه علوم پزشكي ايران –( 1386 )

هشتمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- 1386

کارگاه آموزشی " Sensory Integration " - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- (1386)

سمینار کاردرمانی با موضوع تازه های توانبخشی حرفه ای – بیمارستان میلاد – سازمان نظام پزشکی ایران –(1386 )

دوازدهمین کنگره علمی کاردرمانی ایران- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي (1385)

کارگاه آموزشی "بازی درمانی "-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1385)

کنفرانس علمی سیر تحولات وفن آوری توانبخشی "- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1385

کارگاه آموزشی " آزمایشات پاراکلینیک در کاردرمانی "- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1385)

کارگاه آموزشی EMG,NCV" "-دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي (1385)

کارگاه آموزشی   "  Imaging "  -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1385)

کارگاه آموزشی "الکتروانسفالوگرافی   "-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1385)

کارگاه آموزشی " داروشناسی در کاردرمانی "-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1385)

کارگاه آموزشی  "  "Current Practice in the Management of Hypertonicity "  " - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1384)

کارگاه آموزشی  Oral Presentation" "- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1384)

     کارگاه آموزشی " translation  "- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1384)

كارگاه آموزشی " استخراج اطلاعات از منابع علمی  "- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1384)

كارگاه آموزشی " آشنايی با تحقيقات كيفي در علوم پزشكي" - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1383)

سمينار " هسته هاي قاعده اي مغز " - دانشگاه علوم پزشكي ايران –(1383)

سمينار Neurorehabilitation - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي   (1382)

كارگاه آموزشی "  روشهای ارزشیابی باليني " - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1377)

دومين كنگره توانبخشي حرفه اي - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي –(1379)

هشتمین كنگره کاردرمانی ايران – دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1379)

هفتمین كنگره کاردرمانی ايران – دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1378)

ششمین کنگره کاردرمانی ايران – دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1377)

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد و سمینارها :

الف –پایان نامه دکترا( استاد راهنما )

1. بررسی رابطه الگوهای پردازش حسی با کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال طیف درخودمانده برای تدوین الگوی مداخله بهنگام - عباس نسائیان – دانشگاه علامه طباطبائی-1393

ب- پایان نامه دکترا( استاد مشاور)

بررسی حرکات بنیادی و تمایلات حرکتی کودکان با اختلال یادگیری برای ارائه الگوی تشخیص زودهنگام- مریم اساسه- – دانشگاه علامه طباطبائی -1393

ج- پایان نامه کارشناسی ارشد :) به عنوان استاد راهنما )

" بررسی اثربخشی تحریکات دیداری شنیداری منظم بر عملکرد اجرایی کودکان اوتیسم  با عملکرد بالا" – مجید نعیمی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- 1392

"بررسی مقایسه ای کیفیت حرکتی و مؤلفه های راه رفتن کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی– بیش فعالی (ADHD  ) و کودکان هنجار- بهزاد امینی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- 1392

"بررسی رابطه بین عملکرد اندام فوقانی و کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی اسپاستیک 8 -5 سال" – منصور نوری- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- 1392

بررسی ارتباط بین نقص در کارکرد اجرایی و علائم رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا" – ولی شیری- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- 1392

" بررسی میزان بیش پاسخدهی حسی در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالیهفت الی یازده ساله مراجعه کنندهبه کلینیکهای کاردرمانی بر اساس چک لیست بیش پاسخدهی حسی"-رقیه حاتمی– 1390

" بررسی رابطه عملکردتحصیلی و عملکردهای شناختی با کیفیت زندگی در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالیدر مقطع دبستان  "– سپیده بوجاری- 1390

"بررسی اثربخشی آموزش الگوهای دیداری بر توجه پایدار در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی " – شیوا جانمحمدی-1390

د - پایان نامه کارشناسی ارشد :)به عنوان استاد مشاور )

" تاثیر تمرینات Core Stability  بر تعادل کودکان آموزش پذیر " – نازیلا ندایی طوسی- دانشگاه تربیت مدرس-1392

"بررسی موانع معماری در ایجاد مدارس تلفیقی "- آزاده رزاقی- دانشگاه تهران -1392

          " میزان تاثیر بیوفیدبک بر Ext  مچ دست بیماران سکته مغزی"- طاهره حاجی احمد- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- 1392

" بررسی مقایسه ای توانائی های توجهی شیرخواران 4 و 6 ماهه طبیعی با شیرخواران کم وزن حین تولد" – سیده فاطمه هاشمی – 1388

" بررسی تاثیر تحریکات وستیبولار بر عملکرد تعادلی کودکان فلج مغزی اسپاستیک 10-5 سال " –بهاره زینل زاده قوچانی - 1388

" اثر حرکت درمانی از طریق ترغیب محدودیت بر مهارتهای حرکتی ظریف کودکان با فلج نیمه بدن " ، امیر حسن کهن -1387

" بررسی مقایسه ای ارتباط بین عملکرد حرکتی و توجه پایدار در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه و کودکان عادی 7 تا 10 ساله " – سولماز سلوکی – 1389

"بررسی اثر بخشی تکالیف توجهی منتخب بر عملکرد توجه پایدار کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه"- سروش بخشی – 1388

" بررسی تاثیر استفاده از مهارتهای ادراکی-حرکتی بر اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه 8-5 ساله  "– فائزه دهقان - 1388

" بررسی تاثیر استفاده از ارتز ضد اسپاستیک بر کاهشاسپاستی سیته و رشد مراحل حرکتی درشت  درکودکان دایپلژی اسپاستیک" – اشکان  ایرانی– 1388

" بررسی تاثیرات تمرینات ذهنی Mental Practice در کودکان مبتلا  به اختلال هماهنگی حرکتی DCD " –مریم اساسه – دانشگاه علامه طباطبایی-1389

ه-پایان نامه های کارشناسی ( استاد راهنما ):

مهدیه کربلایی

ترجمه و تالیف فصلهای "Attention and Executive Function " از کتاب Cognitive  Neurorehabilitation- محبوبه امامي - 1391

ترجمه و تالیف فصلهای 6و 9 Neuropsychology for Occupational Therapists" "- ولي شيري ، منصور نوري- 1390

"تحقيقات كيفي و كاربرد آن در كاردرماني " – طاهره احمدپور- 1389

"نقائص دست " – ياسين فاضلي - 1388

"اوقات فراغت و مشاركت اجتماعي ( دو حيطه مهم در كاردرماني ) – مريم قشقائي ، مهسا ستاري - 1388

"الگوهاي رشدي- تكاملي كاركردهاي ذهني و جسماني كودكان زير هفت سال با رويكرد جامع نگر- نادر عليرضالو - 1387

"بررسي ميزان وجود تمرينات ADL در برنامه درماني كودكان مبتلا به فلج مغزي – سلمان عظيمي - 1387

"سالمندي و كنترل وضعيت بدن " – علي ابراهيمي - 1387

"كنترل وضعي بهنجار " – سجاد مقني - 1387

" كاركردهاي شناختي دست در كودكان " – زهرا صفري - 1386

"مديريت باليني بيمار با اختلال كنترل وضعي " – لطيف دارابي- 1386

" كنترل وضعي "، ترجمه فصول 8 و 9 كتاب Motor Control Theory & Practical application  به همراه مقالات مربوطه – علي قادري - 1386

" ارزیابی های و لازم در کاردرمانی کودکان " ،ترجمه فصل 3 از کتاب Pediatric Physical Therapy - زهرا زارعی - 1386

" توانبخشی در اندام فوقانی کودکان فلج مغزی " ،گردآوری -سیده نرجس مرتضوی ،1385

" ماهیت اختلالات تغذیه در کودکان فلج مغزی " ، گردآوری -سرور خوبی وند ،1385

 " از تئوری تا کلینیک ،تکنیک های راه رفتن مستقل "، ترجمه فصل های 1و8 از کتاب Science-Based Rehabilitation (2005) - محمد ملکیان ، 1384 

" تجهیزات مورد استفاده در نابینایان و ناشنوایان " ترجمه فصل 23 از کتاب Occupational Therapy for Children (2001) - مصطفی اقلیمی ،1384

"رابطه بهبود الگوهای Gait بر میزان پیشرفت مهارتهای Hand function كودكان " ، گردآوری -آزاده سيفي ،1383

" ضایعه نخاعی مادرزادی CSCI  ، حمیدرضا بابایی ، 1383

 "  درسنامه کودکان فلج مغزی "،گردآوری مجموع مباحث مطروحه از تدریس آقای ابراهیم پیشیاره -میثم کوشکباغی و معصومه آران ،1382

" يكپارچگي حسي ودرك بينايي " ، ترجمه فصل های 12 و13 از کتاب  Occupational Therapy for Children (2001) - آزاده برقعي و فاطمه اميري زاده -1382  

"تاثیر اعصاب حركتي اكولوموتور بر تسهیل حركتي " ، گردآوری ، مقطع کارشناسی ،  قدرت خاوری و وحید بياتي، 1381

زمینه علاقمندی و تمرکز در پژوهش :

بررسی شاخصه های حسی – لامسه ای بعنوان شاخص های تشخیصی در کودکان بیش فعال 

بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکردهای پردازشی-ادراکی دیداری  در کودکان بیش فعال 

بررسي ابعاد و جنبه هاي   توجه و تمركز و نقش آن در كليه كاركرد هاي اجرايي مغز

نقش هيجان در رشد ابعاد توجه ، يادگيري و بروز رفتارهاي اجتماعي

تاثیر ساختارهاي هيجاني در تكامل و رسش مغز و سيستم عصبي

تاثیر عوامل پرورشی و تربیتی در رشد سیستمهای خودتنظیمی و تنظیم هیجان در کودکان

بررسی ارتباطات عصبی –شناختی حرکت و شناخت

بررسی تاثیرات عوامل  موثر بینایی  و کنترل حرکتی  در افزایش سطح تمرکز در یادگیری

نقش تلفیقی تحریکات تعادلی- بینایی در کارکردهماهنگی و سرعت عمل حرکتی

بررسي تاثيرات آموزه هاي ديني در فرآيندهاي شناختي  و توجه ای