جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
دکتر فائزه دهقان
کاردرمانگر و دکترای علوم اعصاب - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران
ردیف عنوان طرح تحقیقاتی مصوب

 

مجری یا همکار طرح

 

مرکز تحقیقاتی سال اجرای طرح
1 بررسی ارتباط بین عملکرد پردازش حسی و توجه و مشکلات رفتاری در کودکان با اختلال نقص توجه و بیشفعالی 7 تا 10 ساله در شهر تهران همکار مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1389-1390
2 عملکرد شناختی و توجه در کودکان مبتلا به صرع ایدوپاتیک( 7تا 10 ساله) در شهر تهران همکار مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1389-1391       
3 بر رسی مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا به صرع ایدوپاتیک( 7  تا 10 ساله ) در شهر تهران همکار مرکز تحقیقات دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1389- 1391
4 بررسی ارتباط بین عملکرد پردازش حسی و مشکلات رفتاری درکودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا( 7 تا 10 ساله) در شهر تهران همکار مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1391- 1392
5 بررسی ارتباط بین مشکلات رفتاری و عملکرد حرکتی در کودکان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی 5 تا 10 ساله در شهر تهران همکار مرکز تحقیقات گروه کاردرمانی- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1393
6 بررسی ارتباط بین اختلالات اضطرابی و عملکرد سیستم تعادلی در کودکان 8 تا 11 سال شهر تهران استاد مشاور دانشکده علوم توانبخشی – دانشگاه شهید بهشتی 1389