جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
دکتر مهدی علیزاده
دکتری تخصصی علوم اعصاب- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
  • دکتری تخصصی علوم اعصاب
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
  • رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران
  • عضو شورای عالی راهبردی توانبخشی وزارت بهداشت و درمان