جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
مدرسان
دکتر مهدی علیزاده
علوم اعصاب
دکتری تخصصی علوم اعصاب- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
دکتر کتایون رازجویان
روانشناسی
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان-عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر فائزه دهقان
علوم اعصاب
کاردرمانگر و دکترای علوم اعصاب - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران
دکتر محمد خیاط زاده
کاردرمانی
دکترای کاردرمانی - عضو هیات علمی گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه جندی شاپور اهواز
دکتر ابراهیم پیشیاره
کاردرمانی
دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی - کاردرمانگر و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی
دکتر هاشم فرهنگ دوست
گفتاردرمانی
دکترای علوم اعصاب شناختی - مدرس دانشگاه و گفتاردرمانگر